Pembiayaan Perdagangan-i


Surat Kredit-i

Surat Kredit-i adalah akujanji yang tertulis oleh Bank, yang diberikan kepada Penjual atas permintaan dan arahan Pembeli / Pemohon, untuk membayar langsung atau pada masa depan yang boleh ditentukan sehingga jumlah wang yang dinyatakan dalam tempoh ditetapkan had masa dan terhadap dokumen yang ditetapkan yang mesti mematuhi terma dan syarat.

Helaian Pendedahan Produk

Pembiayaan Modal Kerja Tawarruq-i

Pembiayaan Modal Kerja Tawarruq-i adalah pembiayaan yang diberikan oleh Bank berdasarkan invois dan dokumen sokongan lain yang diberikan oleh Pelanggan. Ia adalah untuk membiayai pembelian atau penjualan barangan atau perkhidmatan.

Helaian Pendedahan Produk

Jaminan Perkapalan-i

Jaminan Perkapalan-i adalah indemniti yang diberikan oleh Penerima yang dinamakan dalam Bil Muatan dan ditandatangani oleh Bank, kepada syarikat perkapalan atau ejennya, supaya barangan itu boleh diserahkan kepada Penerima yang dinamakan dalam Bil Muatan tanpa kehadiran fizikal bil muatan yang berkaitan.

Bil Kutipan Masuk-i

Bil Kutipan Masuk-i adalah pengendalian dokumen masuk yang diterima dari bank Penjual atau langsung dari Penjual untuk diserahkan kepada Pembeli / Pengimport untuk pembayaran terus atau penerimaan Bil Pertukaran untuk pembayaran pada masa depan.

Surat Kredit Masuk-i

Di bawah Surat Kredit Masuk-i, Bank memberikan khidmat nasihat kepada Penjual/Benefisiari sebagai ejen untuk mengendalikan dokumen Surat Kredit yang diterima dari pembeli mereka atau Bank Penerbit.

Bil Kutipan Keluar-i

Di bawah Bil Kutipan Keluar-i, setelah menerima arahan daripada Penjual/ Pengeksport, Bank akan mengendalikan dokumen-dokumen eksport yang dikemukakan oleh pengeksport untuk penyerahan seterusnya melalui bank untuk pembayaran dari Pembeli/ Pengimport.

Jaminan Bank-i

Jaminan Bank-i adalah suatu akujanji oleh Bank kepada Benefisiari yang dinamakan bagi jumlah yang disepakati, sekiranya berlaku kegagalan oleh pihak ketiga dalam memenuhi kewajibannya di bawah kontrak.

HUBUNGI KAMI

Alamat Surat Menyurat

2nd Floor, Podium Block, Kenanga International,
Jalan Sultan Ismail,
50250 Kuala Lumpur.

Nombor Telefon
03 2079 1000

Nombor Faks
03 2079 1177

Disclaimer

You are about to enter a third party website and MBSB Bank’s privacy policy will cease to apply. MBSB Bank does not maintain or control privacy or security on this site, and makes no guarantees as to the privacy of any information you may provide or disclose while on this site.

Do you wish to proceed ?

Yes / No