Syariah


Berikut adalah Kontrak dan Konsep Syariah yang diamalkan di MBSB Bank:

Konsep & Kontrak Syariah Keterangan
Tawarruq

Dua kontrak jualan dan pembelian. Yang pertama melibatkan penjualan aset oleh penjual kepada pembeli secara tertunda. Kemudian, pembeli jualan pertama akan menjual aset yang sama kepada pihak ketiga secara tunai dan secara spot.

Mudarabah

Kontrak antara penyedia modal (rabbul mal) dan usahawan (mudarib) di mana rabbul mal menyediakan modal untuk diuruskan oleh mudarib dan apa-apa keuntungan yang dihasilkan dari modal dikongsi antara rabbul mal dan mudarib mengikut keuntungan yang dipersetujui bersama nisbah perkongsian (PSR) manakala kerugian kewangan ditanggung oleh rabbul mal dengan syarat kerugian tersebut tidak disebabkan oleh salah laku mudarib (ta`addi), kecuaian (taqsir) atau pelanggaran syarat-syarat tertentu mukhalafah al-shurut).

Murabahah

Penjualan dan pembelian sesuatu aset di mana kos pengambilalihan dan kenaikan didedahkan kepada pembeli.

Musyarakah

Perkongsian antara dua atau lebih pihak, di mana semua pihak akan berkongsi keuntungan dan menanggung kerugian dari perkongsian itu.

Ijarah

Kontrak pajakan yang memindahkan pemilikan suatu manfaat aset kepada orang lain untuk tempoh tertentu sebagai pertukaran untuk pertimbangan yang ditentukan.

Qard

Kontrak pemberian pinjaman oleh pemberi pinjaman kepada peminjam di mana ia terikat untuk membayar jumlah penggantian yang setara kepada pemberi pinjaman.

Kafalah

Kontrak di mana penjamin bersambungan dengan pihak yang dijamin dengan mengambil alih liabiliti yang ditentukan.

Wakalah

Kontrak di mana pihak, sebagai prinsipal (muwakkil) memberi kuasa kepada pihak lain sebagai agennya (wakil) untuk melaksanakan tugas tertentu mengenai hal-hal yang mungkin diwakilkan, dengan atau tanpa dikenakan biaya.

Wa`d

Janji atau janji unilateral yang merujuk kepada ekspresi komitmen yang diberikan oleh satu pihak kepada yang lain untuk melakukan tindakan tertentu pada masa akan datang.

Rahn

Kontrak di mana pihak, sebagai pledgor (rahin) menjanjikan aset sebagai cagaran (marhun) kepada pihak lain, suatu ikrar (murtahin) untuk memenuhi liabiliti atau kewajiban obligor (marhun bih) yang terhutang kepada pihak yang berikrar sekiranya berlaku kegagalan .

Bai` Dayn

Penjualan hutang yang dibuat di bawah aktiviti perniagaan yang mematuhi Syariah.

Hibah

Pemindahan pemilikan sesuatu aset dari seorang penderma (wahib) kepada penerima (mawhub lahu) tanpa sebarang pertimbangan.

Wadi`ah

Kontrak di mana aset diletakkan dengan pihak lain untuk disimpan.

Istisna’

Kontrak yang mana penjual menjual kepada pembeli sesuatu aset yang belum dibina, dibina atau dikilangkan mengikut spesifikasi yang dipersetujui dan disampaikan pada tarikh yang ditetapkan pada masa hadapan yang ditetapkan pada harga yang telah ditentukan sebelumnya.

Sarf

Kontrak pertukaran wang untuk wang jenis yang sama atau berbeza.


Di MBSB Bank, kami berusaha untuk menjalankan usaha wajar dalam transaksi urus niaga dan aktiviti perniagaan Perbankan Islam. Kami telah menghitung Senarai Negatif Syariah yang merupakan senarai aktiviti yang tidak patuh Syariah agar warga kerja kami sentiasa memantau dan memastikan bahawa segala transaksi urus niaga dan aktiviti Bank kami adalah patuh Syariah.

Untuk melihat Senarai Negatif Syariah, sila klik di sini

Disclaimer

You are about to enter a third party website and MBSB Bank’s privacy policy will cease to apply. MBSB Bank does not maintain or control privacy or security on this site, and makes no guarantees as to the privacy of any information you may provide or disclose while on this site.

Do you wish to proceed ?

Yes / No