Akaun Semasa-i


A) Akaun Semasa PrimeWin-i

Konsep Syariah

Tawarruq

Kriteria Kelayakan

 • Individu
  • Individu berumur lapan belas (18) tahun dan ke atas
  • Warganeragara Malaysia, pemastautin dan bukan pemastautin
  • Pemegang Akaun Bersama
 • Bukan Individu (pemastautin dan bukan pemastautin):
  • Pemilik Tunggal
  • Rakan Kongsi
  • Badan-badan, kelab-kelab, persatuan-persatuan, sekolah-sekolah
 • Pekerja Bank sama ada tetap / kontrak dan ahli keluarga terdekat mereka (iaitu suami / isteri dan anak) tidak layak untuk produk ini.

Deposit permulaan / Deposit Awal

RM1000.00

Baki Minimum

RM100.00

Ciri-ciri / Faedah

 • Peluang untuk memenangi hadiah wang tunai melalui cabutan bulanan, suku tahunan dan tahunan yang diadakan sepanjang tempoh kempen. Untuk maklumat lanjut, klik disini
 • Keuntungan Bulanan Tetap
 • Tiada Pengeluar diperlukan
 • Penyata Akaun Bulanan
 • Notis Tawarruq Tahunan
 • Kemudahan Arahan Tetap
 • Kemudahan Buku Cek
 • Layak mendapat Perlindungan oleh PIDM

Kadar Keuntungan

Jumlah Kadar (Setiap Tahun)
Keseluruhan Baki 0.50%


B) Akaun Semasa Basic-i

Konsep Syariah

Tawarruq

Kriteria kelayakan

 • Individu
  • Individu berumur 18 tahun dan ke atas
  • Warganegara Malaysia, pemastautin
  • Pemegang Akaun Bersama

Deposit permulaan / Deposit Awal

RM500.00

Baki Minimum

RM100.00

Ciri-ciri / Faedah

 • Keuntungan Bulanan Tetap
 • Tiada Pengeluar diperlukan
 • Penyata Akaun Bulanan
 • Notis Tawarruq Tahunan
 • Kemudahan Arahan Tetap
 • Kemudahan Buku Cek
 • Layak mendapat Perlindungan oleh PIDM

Kadar Keuntungan

Jumlah Kadar
Keseluruhan Baki 0.5%


C) Akaun Semasa PrimeRich-i

Konsep Syariah

Tawarruq

Kriteria kelayakan

 • Individu
  • Individu berumur 18 tahun dan ke atas
  • Warganeragara Malaysia, pemastautin dan bukan pemastautin
  • Pemegang Akaun Bersama

Deposit permulaan / Deposit Awal

RM1,000.00

Baki Minimum

RM100.00

Ciri-ciri / Faedah

 • Keuntungan Bulanan Tetap
 • Tiada Pengeluar diperlukan
 • Penyata Akaun Bulanan
 • Notis Tawarruq Tahunan
 • Kemudahan Arahan Tetap
 • Kemudahan Buku Cek
 • Layak mendapat Perlindungan oleh PIDM

Kadar Keuntungan

Jumlah Kadar
Keseluruhan Baki 1.5%


D) Akaun Semasa Matawang Asing-i

Konsep Syariah

Tawarruq

Kriteria Kelayakan

Individu berumur 18 tahun ke atas, permastautin atau bukan permastautin

Deposit Permulaan

Deposit permulaan minima bersamaan dengan RM1,000.00

Mata wang

USD, EUR, GBP, JPY, SGD dan AED

Ciri-ciri / Faedah

 • Individu yang memerlukan mata wang asing
 • Membiayai pendidikan luar Negara di masa hadapan
 • Mengekalkan dana mata wang asing bagi perkerja bukan permastautin
 • Simpanan alternatif dalam mata wang asing
 • Pencadang tidak diperlukan
 • Penyata akaun bulanan
 • Deposit dan pengeluaran melalui pindahan telegraf asing, cek, draf permintaan atau pemindahan dari / ke Akaun Ringgit
 • Layak dilindungi oleh PIDM

AHLI

Layak mendapat Perlindungan oleh PIDM

Untuk melihat risalah PIDM, klik di sini

Semua ruangan di dalam borang ini harus dilengkapkan

Saya dengan ini bersetuju MBSB Bank untuk mengumpul, menggunakan dan memproses data peribadi saya untuk tujuan mengemukakan pertanyaan / aduan / maklum balas saya. * *

Saya mengakui bahawa saya telah membaca dan memahami Notis Privasi MBSB Bank. *