Pembiayaan Pembangunan Hartanah


Kemudahan ini menawarkan pembiayaan separa kepada pemaju untuk kos pembangunan kediaman, komersil, perindustrian atau sebarang jenis projek pembangunan dengan nilai pembangunan yang berpotensi.

Jenis Kemudahan

  • Pembiayaan Berjangka-i
  • Bridging Financing-i
  • Jaminan Bank-i
  • Cashline-i

Siapa yang Layak Memohon

  • Pemilik Tunggal
  • Perkongsian
  • Koperasi
  • Syarikat Awam dan Swasta sdn bhd

Helaian Pendedahan Produk

Semua ruangan di dalam borang ini harus dilengkapkan.

Saya dengan ini bersetuju MBSB Bank untuk mengumpul, menggunakan dan memproses data peribadi saya untuk tujuan mengemukakan pertanyaan / aduan / maklum balas saya. * *

Saya mengakui bahawa saya telah membaca dan memahami Notis Privasi MBSB Bank. *