Perniagaan Berstruktur


Kami menawarkan pembiayaan sederhana hingga jangka masa panjang di mana pertimbangan akan berdasarkan gabungan daya maju projek yang akan dilaksanakan serta kekuatan kewangan promoter.

Di bawah Perniagaan Berstruktur, kami menyediakan bantuan kewangan pelbagai strategi dan penyelesaian modal yang sesuai. Dalam memenuhi keperluan pembiayaan khusus pelanggan dan keperluan perniagaan, kewangan berstruktur boleh dipakej dalam struktur pembiayaan pelbagai dan fleksibel.

Semua ruangan di dalam borang ini harus dilengkapkan.

Saya dengan ini bersetuju MBSB Bank untuk mengumpul, menggunakan dan memproses data peribadi saya untuk tujuan mengemukakan pertanyaan / aduan / maklum balas saya. * *

Saya mengakui bahawa saya telah membaca dan memahami Notis Privasi MBSB Bank. *