Inisiatif Kewangan Swasta


Kami menawarkan penyelesaian kewangan menyeluruh dan skim pembiayaan khas untuk pelabur sektor swasta dalam menyiapkan projek Inisiatif Kewangan Swasta (PFI) yang dianugerahkn oleh kerajaan.

Inisiatif Kewangan Swasta (PFI)adalah satu bentuk perkongsian Awam-Swasta (PPP) yang ditubuhkan untuk menggalakkan penyertaan swasta dalam projek pembangunan tempatan dan untuk mengurangkan perbelanjaan kerajaan dalam menyediakan insfrastruktur dan perkhidmatan awam.

Semua ruangan di dalam borang ini harus dilengkapkan.

Saya dengan ini bersetuju MBSB Bank untuk mengumpul, menggunakan dan memproses data peribadi saya untuk tujuan mengemukakan pertanyaan / aduan / maklum balas saya. * *

Saya mengakui bahawa saya telah membaca dan memahami Notis Privasi MBSB Bank. *