Pembiayaan Perladangan Kelapa Sawit


Kemudahan ini menawarkan penyelesaian kewangan kepada sektor perladangan kelapa sawit yang meliputi semua keperluan mereka untuk pembangunan perladangan kelapa sawit baru, memperluaskan perniagaan perladangan sedia ada atau bahkan untuk penanaman semula.

Jenis Kemudahan

  • Pembiayaan Berjangka-i
  • Pusingan Kredit-i
  • Jaminan Bank-i
  • Surat Kredit-i
  • Cashline-i

Siapa yang Layak Memohon

  • Pemilik Tunggal
  • Perkongsian
  • Koperasi
  • Syarikat Awam dan Swasta sdn bhd

Term & Syarat

  • Saiz minimum tanah = 200 ekar

Helaian Pendedahan Produk

Semua ruangan di dalam borang ini harus dilengkapkan.

Saya dengan ini bersetuju MBSB Bank untuk mengumpul, menggunakan dan memproses data peribadi saya untuk tujuan mengemukakan pertanyaan / aduan / maklum balas saya. * *

Saya mengakui bahawa saya telah membaca dan memahami Notis Privasi MBSB Bank. *