Pembiayaan Kelengkapan


Kemudahan ini menawarkan pembiayaan untuk perolehan kenderaan komersial dan jentera yang membolehkan pelanggan menyewa penggunaan aset dan/ atau seterusnya membeli aset dari MBSB Bank.

Jenis Kemudahan

  • Pembiayaan Kelengkapan-i berdasarkan Al Ijarah Thumma Al Bai (AiTAB)
    Kemudahan ini membolehkan pelanggan menyewa penggunaan aset dan seterusnya membeli aset tersebut dari MBSB Bank.
  • Surat Kredit-i
  • Cashline-i

Siapa yang Layak Memohon

  • Pemilik Tunggal
  • Perkongsian
  • Syarikat sdn bhd

Jenis Pembiayaan Aset

  • Kenderaan Komersil
  • Mesin/ Kelengkapan

Helaian Pendedahan Produk

Semua ruangan di dalam borang ini harus dilengkapkan.

Saya dengan ini bersetuju MBSB Bank untuk mengumpul, menggunakan dan memproses data peribadi saya untuk tujuan mengemukakan pertanyaan / aduan / maklum balas saya. * *

Saya mengakui bahawa saya telah membaca dan memahami Notis Privasi MBSB Bank. *