Pembiayaan Korporat


Kemudahan ini menawarkan pembiayaan sebahagian untuk keperluan modal kerja dan / atau pembelian bahan mentah / keselesaian. Ia juga tersedia untuk membiayai pengambilalihan aset dan jenis pengeluaran tambahan untuk pengembangan perniagaan.

Jenis Kemudahan

  • Pembiayaan Berjangka-i
  • Pusingan Kredit-i
  • Cashline-i

Siapa yang Layak Memohon

  • Pemilik Tunggal
  • Perkongsian
  • Syarikat sdn bhd

Helaian Pendedahan Produk

Semua ruangan di dalam borang ini harus dilengkapkan.

Saya dengan ini bersetuju MBSB Bank untuk mengumpul, menggunakan dan memproses data peribadi saya untuk tujuan mengemukakan pertanyaan / aduan / maklum balas saya. * *

Saya mengakui bahawa saya telah membaca dan memahami Notis Privasi MBSB Bank. *