Pembiayaan Harta Komersial


Kemudahan ini menawarkan pembiayaan untuk pengambilalihan harta komersial / perindustrian yang sudah siap atau yang masih dalam pembinaan. Kemudahan ini juga disediakan untuk membiayai semula harta yang telah siap atau aset lain yang diluluskan oleh MBSB Bank.

Jenis Kemudahan

  • Pembiayaan Berjangka-i
  • Cashline-i

Siapa yang Layak Memohon

  • Pemilik Tunggal
  • Perkongsian
  • Syarikat Awam dan Swasta sdn bhd

Helaian Pendedahan Produk

Semua ruangan di dalam borang ini harus dilengkapkan.

Saya dengan ini bersetuju MBSB Bank untuk mengumpul, menggunakan dan memproses data peribadi saya untuk tujuan mengemukakan pertanyaan / aduan / maklum balas saya. * *

Saya mengakui bahawa saya telah membaca dan memahami Notis Privasi MBSB Bank. *