Pengurusan Kekayaan


Bersama-sama dengan rakan perniagaan yang terkemuka, kami menyediakan produk Pengurusan Kewangan yang komprehensif dan inovatif untuk memenuhi keperluan perancangan kewangan pelanggan kami.

Segmen Korporat

Semua Risiko

Semua Rencana Risiko adalah satu skim yang menyediakan liputan terhadap kerugian kepada pelanggan atau kerosakan pada mesin statik atau peralatan dalam Batas Teritorial


Kontraktor Semua Risiko

Kontraktor Semua Risiko adalah satu skim yang menyediakan liputan komprehensif bagi kontraktor untuk memenuhi kewajipan mereka di bawah syarat-syarat kontrak untuk kerja-kerja kejuruteraan awam yang diberikan kepada mereka seperti pembinaan jalan raya, lapangan terbang dan lain-lain

Skim ini juga memberikan indemniti berkenaan liabiliti pihak ketiga yang mana peserta boleh menjadi tanggungan secara sah daripada prestasi kontrak


Pampasan Pekerja

Pampasan Pekerja memberikan perlindungan kepada pekerja yang terlibat dengan sebarang kecederaan atau penyakit yang timbul semasa penggajian.


Takaful Kebakaran

Takaful Kebakaran menyediakan perlindungan terhadap kerugian atau kerosakan kepada harta yang dilindungi yang disebabkan oleh kebakaran, kilat dan letupan dalam negeri yang merangkumi bangunan, stok dan kandungan bangunan


Takaful Kewangan

Takaful kewangan menyediakan liputan pelanggan terhadap kehilangan wang semasa dalam transit & wang yang disimpan di premis peserta


Pencegahan Kecurian

Skim pencegahan menyediakan perlindungan daripada kerugian atau kerosakan kepada harta benda yang dilindungi kerana kecurian semasa terkandung dalam premis perniagaan atau perdagangan


Liabiliti Awam

Skim Liabiliti Awam menyediakan kepada peserta berkenaan dengan tanggungannya untuk membayar pampasan bagi kecederaan anggota secara tidak sengaja atau kerosakan tidak sengaja kepada harta orang lain yang disebabkan oleh kecuaian peserta atau pekerjanya atau apa-apa kecacatan dalam pekerjaan peserta.


Plate Glass

Skim Plate Glass menyediakan pelanggan dengan liputan untuk kerugian atau kerosakan terhadap pecahan kaca tetap di premis komersial dan perindustrian, bangunan awam, kompleks perniagaan dan sebagainya


Peralatan Elektronik

Skim Peralatan Elektronik menyediakan perlindungan untuk komputer kepunyaan pelanggan dan peralatan elektronik lain sama ada item itu sedang dipakai atau tidak atau dibongkar untuk tujuan membersihkan, membaikpulih atau dialihkan di dalam premis


Liabiliti Majikan

Skim Liabiliti Majikan membayar ganti rugi kepada Peserta terhadap liabiliti di sisi undang-undang untuk membayar pampasan dan kos dan perbelanjaan pihak menuntut berkenaan dengan kecederaan yang dialami oleh pekerja yang disebabkan oleh kemalangan atau penyakit yang timbul dan dalam tempoh pekerjaannya


Kerosakan Akibat Kebakaran

Skim Kerugian Kebakaran menyediakan perlindungan terhadap kehilangan keuntungan, hasil, caj tetap, upah atau gaji berdasarkan gaji dan peningkatan kos tol kerja untuk gangguan perniagaan akibat kebakaran dan / atau ancaman lain yang dilanjutkan


Group Personal Acident (GPA)

Skim Kemalangan Peribadi Kumpulan (GPA) mengimbangi sekumpulan orang yang dilindungi sekiranya mereka mengalami kecederaan akibat keganasan, tidak sengaja, luaran dan kelihatan.


Kerosakan Jentera

Skim Kerosakan Jentera menyediakan perlindungan untuk loji, jentera dan peralatan mekanikal disebabkan oleh kerosakan fizikal atau kehilangan fizikal secara tiba-tiba dan kerugian akibat kerosakan mekanikal elektrik di tempat kerja, semasa rehat atau semasa operasi penyelenggaraan.


Pemilik Rumah/ Kelengkapan Rumah

Skim Pemilik Rumah/ Kelengkapan Rumah menyediakan perlindungan terhadap kehilangan atau kerosakan bangunan dan / atau isi rumah kediaman dan rumah pangsa persendirian dan penduduk di hotel, kelab kediaman dan rumah asrama yang digunakan semata-mata untuk tujuan kediaman.


Takaful Marin/ Kargo

Skim takaful marin/ kargo menyediakan liputan untuk kehilangan atau kerosakan barang semasa dihantar dari satu tempat ke tempat lain


Risiko Peralatan

Skim Risiko Peralatan memberikan anda perlindungan terhadap kehilangan atau kerosakan peralatan aksesori dan alat gantinya semasa disimpan / digunakan dalam Had Teritorail


Erection All Risk

Skim Ereksi Semua Risiko memberikan liputan yang komprehensif bagi kontraktor untuk memenuhi kewajipan mereka di bawah syarat-syarat kontrak bagi kerja-kerja kejuruteraan awam yang diberikan kepada mereka seperti pembinaan jalan raya, lapangan terbang dan sebagainya.

Skim ini juga memberikan indemniti berkenaan dengan liabiliti pihak ketiga dimana Peserta boleh menjadi tanggungjawab secara sah yang timbul daripada prestasi kandunganya.


Baik Dalam Transit

Skim Baik Dalam Transit menyediakan liputan untuk kehilangan atau kerosakan barangan semasa dihantar dari satu tempat ke tempat lain melalui tanah


Takaful Motor

Takaful Motor meliputi liabiliti kepada pihak lain untuk kecederaan atau kematian. Kerosakan terhadap harta pihak lain dan kerosakan kebakaran atau kemalangan kenderaan atau kecurian kenderaan


Jaminan Kesetiaan

Skim Jaminan Kesetiaan menyediakan liputan pelanggan terhadap ketidakjujuran kesilapan pekerja mereka


PIDM Membership Representation

Semua ruangan di dalam borang ini harus dilengkapkan.

Saya dengan ini bersetuju dan membenarkan MBSB Bank untuk mengumpul, menggunakan dan memproses data peribadi saya untuk tujuan menangani pertanyaan / aduan / maklum balas saya. *

Saya mengaku bahawa saya telah membaca dan memahami Notis Privasi MBSB Bank. *

Disclaimer

You are about to enter a third party website and MBSB Bank’s privacy policy will cease to apply. MBSB Bank does not maintain or control privacy or security on this site, and makes no guarantees as to the privacy of any information you may provide or disclose while on this site.

Do you wish to proceed ?

Yes / No